Sortiment

Sortiment

om-medelpunkten

Ersättningsgrupper

Ersättningsgrupper skapas i webSesam på hyresartiklar. Artiklar i en ersättningsgrupp anses ha likvärdig funktion och sammansätts i samråd med sortimentgruppen.

Målsättningen med ersättningsgrupper är att inom hyrsortimentet främja återanvändningen av utgående artiklar samt ge snabbare leveranser. De används också för att ge förslag på artiklar ur det aktuella sortimentet om man beställer en utgående artikel där lagersaldo saknas.

För att beställa artiklar som ligger i en ersättningsgrupp går man in på det övergripande artikelnumret för gruppen. Då kommer alla artiklar upp som finns inne på lager och kan levereras omgående. webSesam väljer automatiskt den äldsta artikeln, detta för att i första hand använda vad som finns tillgängligt på lager och minska inköp. Den artikel som webSesam föreslagit kan för det mesta bytas till annan artikel.

Önskar man en artikel i en ersättningsgrupp som inte finns inne på lager för tillfället får man avvakta någon/några dagar och se om önskad artikel kommit in på lager och är beställningsbar. Det går inte att ställa sig på kö på dessa artiklar.

I samband med nytt avtal och nya artiklar i en grupp kan de nya artiklarna vara ”ej beställningsbara” om äldre artiklar finns att beställa. Vill man prova den nya artikeln till en brukare skall kontakt tas med hjälpmedelskonsulent.

Fungerar inte artiklarna i ersättningsgruppen för brukaren får hjälpmedelskonsulent konsulteras.

Tänk på att du alltid måste beställa tillbehör passande den artikeln du väljer.

Ersättningsgrupper skapas fortlöpande och syns i webSesam med en *framför namnet på ersättningsgruppen i varukatalogen

Sortimentgruppsarbete

Sortimentgrupperna består av en eller flera förskrivarrepresentanter från varje medlemskommun, samt en hjälpmedelskonsulent, en tekniker och lagerpersonal från Medelpunkten.

Gruppernas uppgift är att utveckla och utarbeta ett förslag till hjälpmedelssortiment för medlemskommunerna. Sortimentet ska fylla behovet av hjälpmedel för såväl brukare som förskrivare avseende funktion, kvalitet, miljö och pris. I Hjälpmedelsguiden Skåne och hjälpmedelsrekommendationer på produktnivå anges fastställda kriterier och riktlinjer som gäller vid förskrivning av ett hjälpmedel.

De flesta hjälpmedel upphandlas genom LOU (lagen om offentlig upphandling). Medelpunkten upphandlar hjälpmedel med hjälp av Kommunförbundet Skåne tillsammans med alla Skånes kommuner.

Medelpunktens rutin för upphandling enligt LOU:

 • I god tid innan ett upphandlat avtal går ut, signalerar Kommunförbundet Skåne om ny upphandling.
 • Hjälpmedelskonsulent sammankallar sortimentgruppen för aktuellt hjälpmedelsområde. Lokala kravspecifikationer skrivs ner som är viktiga att ta hänsyn till vid upphandlingen.
 • En förskrivare från kommunen utses att tillsammans med hjälpmedelskonsulent och vid behov tekniker ingå i referensgruppen för Medelpunkten räkning. Referensgruppen som representeras av alla Skånes kommuner/hjälpmedelscentraler och Kommunförbundet Skåne träffas sedan regelbundet för fortsatt arbete.
 • Från och med nu är det sekretess på allt arbete.
 • Referensgruppen arbetar fram ett gemensamt förfrågningsunderlag med de lokala kravspecifikationerna som underlag.
 • Förfrågningsunderlaget presenteras för sortimentgruppen och ledningsgruppen.
 • Upphandling utannonseras av Kommunförbundet Skåne.
 • De leverantörer som uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget anmäler sina produkter.
 • Utvärdering av de godkända anbuden görs av referensgruppen. Produkter som klarat skallkraven bedöms och poängsätts efter en utvärderingsmall. Därefter sammanställs resultatet av Kommunförbundet Skåne och en vinnare av avtalet utses.
 • Leverantörerna har rätt att överklaga Kommunförbundet Skånes beslut av vinnare. Om ingen överklagar inom 10 dagar är upphandlingen klar och avtal tecknas.
 • Sekretess upphör.
 • Konsulent sammankallar sortimentgruppen för genomgång av upphandlingen. Lokalt förslag till sortiment, köp/hyra och beställningsvara/lagervara görs. Förslag till nytt sortiment skall sen godkännas av Ledningsgrupp och Verksamhetsgruppen och beslutas av Medelpunktens förbundschef.
 • Internt sortimentarbete startar på Medelpunkten där konsulent som uppdaterar varukatalogen, lagerpersonal som ger plats för nytt lager samt skapar inköpsrutiner.
 • Visning av det nya sortimentet planeras av konsulent där respektive leverantör visar sin produkt.
 • Konsulent planerar och genomför utbildning av nya sortimentet för förskrivare.
 • Sortimentgruppen sammankallas för uppföljning av det upphandlade sortimentet inom ett år. Därefter sammankallas sortimentgruppen 1ggr/år eller om något uppkommer som bör tas beslut på i gruppen.
 • Avtalsuppföljning med leverantören bör göras 1 gång per år och sker oftast med kommunförbundet Skåne som sammankallande.

Hjälpmedel som inte köps in i några större volymer och inte behöver upphandlas enligt LOU, där kan sortimentgruppen och Medelpunkten själva komma fram till vilket hjälpmedel man önskar ha in i sortimentet utan Kommunförbundet Skånes deltagande.