Konsultation generell

Konsultation generell


Förskrivare


Problemformulering

Vad vill patienten kunna göra? Eller önskemål från närstående/personal?) (Vad vill patienten kunna göra? Eller önskemål från närstående/personal?
Vad är problemet som ska åtgärdas?
Hur gör patienten idag och varför fungerar det inte?
Diagnos, funktionsnedsättning m.m.

Förslag på åtgärder


Aktivitet och delaktighet

Hur gör patienten överförflyttningar?


Hur är patientens förmåga att förflytta sig?
Har patienten nedsatt bålstabilitet?

Om ja, ange om patienten kan:


Hur är patientens handförmåga?


Hur kommunicerar patienten?Kroppsfunktion och kroppsstruktur


Har patient rörlighet i sittande?

90° i höftled

Höger

Vänster


Abd i höftled

Höger

Vänster


Add i höftled

Höger

Vänster


90° i knäled

Höger

Vänster


90° i fotled

Höger

Vänster


Kan patient uppnå full knäextension i liggande


Har patienten kontrakturer?


Har patienten ökad kyfos?


Har patienten sensibilitetsbortfall


Har patienten trycksår?


Scolios

Opererad


Spasticitet


Används korsett/ortos


Sittanalys

Bäckentippning, sett framifrån

Bäckentippning, sett från sidan

Bäckenrotation, sett uppifrån


Nytta och frekvens

Hur ofta skall hjälpmedel användas?


Beskriv hur tidsfördelningen är mellan sittande och liggande ur ett 24 timmars perspektiv


Hur lång tid kommer patienten att sitt/ligga/stå per gång i det berörda hjälpmedel


Omgivningsfaktorer

I vilka miljöer och i vilka aktiviteter ska hjälpmedlet fungera?

Omgivningsmått

Ange mått på omgivande miljöer som har betydelse för användandet av hjälpmedel. (t ex dörröppningar, hiss, trösklar, bordshöjd, toalettstolshöjd, duschutrymme)

Mått


Inför rullstolsprovning