Administration

Administration

om-medelpunkten

Administrationen har en stödjande funktion för verksamheten och ansvarar för flera olika områden.

Förbundschef

Fredrik Eklund, har det övergripande ansvaret för att driva och utveckla Medelpunkten och ser till att de beslut som direktionen fattar blir verkställda.
I uppdraget ingår också att driva och skapa förutsättningar för samarbete och samsyn mellan medlemskommunerna och Medelpunkten och bygga och stärka förtroende för förbundets verksamhet.

Du kan kontakta Fredrik på 042- 19 85 83.

Förbundsekonom

Har det övergripande ansvaret för att allt ekonomiarbete inom verksamheten utförs enligt styrande dokument, lagar och riktlinjer. Ser bland annat till att fakturor och rapporter skickas ut och att betalningar görs, planerar budgeten och följer upp resultatet.

HR-ekonomiadministratör

Maria Pedersen, ansvarar för Medelpunktens löpande HR-arbete, handlägger anställningar, ansvarar för lönehantering och är verksamhetens stöd i HR-frågor. Förutom detta ingår löpande ekonomiarbete i uppdraget såsom leverantörsfakturor och bokföring.

Utvecklingsledare

Marie Mölzer, är ett stöd åt verksamheten och en resurs i arbetet med strategiska frågor kring utveckling och kvalitet, ansvarar för verksamhetens processbeskrivningar och samordnar, initierar och driver projekt med fokus på att förbättra och utveckla Medelpunktens arbete.  Ansvarar också för att hålla utbildningar i WebSesam.

Systemansvarig IT

Joakim Pradon, har uppdraget att se till att Medelpunkten har en fungerande IT-miljö och att de system som används fungerar optimalt, ger support i systemfrågor och håller kontakt med systemleverantör för att utveckla våra olika system.

Assistent

Josefine Andersson, ser till att  vi har en trevlig miljö för både besökare och medarbetare, tar emot besök och svarar i vår växeltelefon, har kontakt med leverantörer  av interna servicetjänster, hjälper till i samband med utbildningar, möten och konferenser och hjälper däremellan till med administrativa uppgifter.