Ansvarsfördelning och överköp

Ansvarsfördelning och överköp

om-medelpunkten

Överköp av hjälpmedel från medlemskommun till icke-medlemskommun

Förskrivaren i medlemskommunen informerar i god tid brukaren om att kontakta den nya kommunens förskrivare angående hjälpmedelsbehovet. Alternativt kontaktar förskrivaren i medlemskommunen i god tid förskrivaren i den nya kommunen och hör vilka hjälpmedel de vill köpa över. I första hand säljer Medelpunkten inte hyrda hjälpmedel utan förskrivaren i den nya kommunen bör skriva ut nya hjälpmedel till brukaren. Undantag kan vara ett hjälpmedel som brukaren måste använda vid flytten eller ett anpassat hjälpmedel.

Angående hjälpmedel som kommunen själv äger handlägger kommunerna överköpet själva. Önskas hjälpmedlen bli avskriva från brukaren i websesam kontaktar ni Websesamansvarig på MP.

Medelpunkten informeras om vilka produkter som skall köpas över av den nya kommunen samt brukarens personuppgifter och nya adress samt förskrivarens alternativt den nya kommunens hjälpmedelscentrals adressuppgifter och telefonnummer dit fakturan och id-kort skall skickas.

Medelpunkten skickar lista på aktuella hjälpmedel, id-kort och faktura till den nya kommunens hjälpmedelscentral.

Överköp av hjälpmedel från icke-medlemskommun

Dialog sker mellan förskrivarna i medlemskommunen och den gamla kommunen i god tid innan flytt. Förskrivaren i medlemskommunen avgör vilka hjälpmedel som skall övertas. I första hand bör förskrivaren i medlemskommunen skriva ut nya hyreshjälpmedel till brukaren. Undantag kan vara ett anpassat hjälpmedel.

Den gamla kommunen/hjälpmedelscentralen skickar en lista på de hjälpmedel man kommit överens om skall köpas över. En faktura skickas till medlemskommunens förskrivare som godkänner den.

OBS! Faktura adressen skall vara överköpande kommuns.

Med fakturaunderlaget skall även en hjälpmedelslista bifogas innehållande:

  • Artikelinformation (inköpsdatum, leverantörens artikelnummer)
  • Serienummer
  • Individnummer (id-kort)
  • Samt eventuell dokumentation gällande specialanpassningar

Överköp av hjälpmedel vid 20 år

Administrationen på Region Skåne tar varje höst fram en lista över 20 åringarna för det kommande året.

Hjälpmedel Helsingborg (Regionen) skickar information om vilka brukare som fyller 20 år till varje kommunens hjälpmedelsansvarig.

Kommunen återkommer med besked till Hjälpmedel Helsingborg (Regionen) om vem som är arbetsterapeut (At) och/eller fysioterapeut (Ft) i kommunen för varje specifik brukare.

Hjälpmedel Helsingborg (Regionen) förmedlar ovanstående information vidare till At och/eller Ft på Barn- och Ungdomshabiliteringen (Buh) eller vuxenhabiliteringen (Vh).

At och/eller Ft från Buh eller Vh tar kontakt med kommunens förskrivare senast 3 månader innan brukare fyller 20 år.

At och/eller Ft från kommunen och från Buh eller Vh skall därefter gå igenom brukarens hjälpmedelslista och korrigera denna så den stämmer överens med vad som används. En bedömning kring vilka hjälpmedel som kommunen vill överta och vad som skall återlämnas görs. Om behov finns bör detta utföras i samband med ett gemensamt hembesök.

   • Ålder och restvärde (kr) skall framgå innan kommunen godkänner listan
   • Observera om något hjälpmedel är specialanpassat och begär dokumentation
   • Hjälpmedel som vi (MP) har i hyrsortimentet skall i möjligaste mån inte köpas över
   • Förbrukningsprodukter såsom sittdynor, hygien etc. bör i möjligaste mån inte köpas över.
   • MP kan hjälpa till att bedöma skicket på hjälpmedlen.

Buh/Vh skickar därefter aktuell hjälpmedelslistan till Hjälpmedel Helsingborg för korrigering. Buh/Vb skriver hämtorder på hjälpmedel som skall hämtas i hemmet/skola o.s.v.

När hjälpmedelslistan är korrigerad skickar Hjälpmedel Helsingborg (Regionen) en komplett lista över hjälpmedel för överköp inklusive priser till At/Ft i kommunen. Kommunen stryker de hjälpmedel från listan som de inte vill köpa över och godkänner sedan listan för överköp med en underskrift.

OBS! Fakturaadress skall vara överköpande kommuns.

Listan återsänds till Hjälpmedel Helsingborg (Regionen) som skannar in den i brukarens journal.

Hjälpmedel Helsingborg (Regionen) skickar hjälpmedelslistan, individkort samt eventuell dokumentation gällande specialanpassning till Administration Region Skåne för fakturering.
Fakturan skickas tillsammans med hjälpmedelslistan, individkort och ev dokumentation till överköpande kommun.

Överköpta hjälpmedel till websesam

Önskar ni att överköpta hjälpmedel läggs in i MP:s websesam på brukarens hjälpmedelslista får ni skicka hjälpmedelslistan, Individkort, serienummer och artikelinformation som ni fått från förra ägaren tillsammans med uppgifter om vem som är brukarens nya förskrivare i kommunen, kundnummer samt brukarens personuppgifter till MP.

Ni som använder funktionen ”uttag eget förråd” kan själva lägga in icke individmärkta hjälpmedel på brukarens hjälpmedelslista i websesam under förutsättning att artikeln finns i Medelpunktens artikelregister.